سه شنبه، 6 خرداد 1399
Tuesday, May 26, 2020
 
آشنايی با سازمان بين المللی هوانوردی (ايكائو)
11:29 - 1396/2/31

سازمان بين المللی هوانوردی (ايكائو) در تاريخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايی مرسوم به پيمان شيكاگو تشكيل گرديد. اما موجوديت آن به طور رسمی در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد و اولين جلسه آن در ۶ می ۱۹۴۷ تشكيل گرديد و در ۲۸ می اعضاء شورا انتخاب گرديدند. دولت ايران نيز در سال1327 هجری شمسی رسماً به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ICAO (ايكائو) پيوست.

پيمان شيكاگو در ۹۶ ماده تدوين شده و بر اصول كلی حقوق بين المللی و هوانوردی از جمله اصل حاكميت دولت ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تاكيد دارد. بر اساس توافق، مقر سازمان در مونترال كانادا می باشد.

منشور ايكائو (ICAO)

  • اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمائی كشوری بين المللی در سراسر جهان
  • تشويق صنعت و طراحی هواپيما برای مقاصد صلح جويانه
  • ترغيب توسعه خطوط هوائی، فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردی برای هواپيمائی كشوری بين المللی
  • پاسخ به نياز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ايمن، منظم، كارا و با صرفه
  • جلوگيری از تضييع اقتصادی ناشی از رقابت مضره
  • حفظ حقوق دولت عضو و تامين فرصت مساوی برای اعضاء جهت برقراری سرويس هوائی بين المللی
  • از بين بردن تبعيض ميان كشورهای عضو
  • افزايش ايمنی پروازها در ناوبری بين المللی
  • ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی
  • و به طور كلی تعميم و توسعه كليه امور پشتيبانی هواپيمائی كشوری بين المللی

منبع: www.cao.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست