جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
پیشرفته فروش و صدور بلیت شهر تهران مورخ 1400/11/07
12:58 - 1400/11/13
نام دوره: پیشرفته فروش و صدور بلیت     Advanced Fares :Course
تاریخ دوره: 1400/10/25     2022-Jan-15 Start Date 
تاریخ خاتمه دوره: 1400/11/07     2022-jan-27 End date
محل دوره: تهران     THR :Place
مدرس: استاد ساروخانی     Mr.Sarookhani :instructor
           
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه وضعیت فراکیر
1 خانم الناز رمادان 93 خیلی خوب اول قبول
2 آقای پوریا مظفری مال امیری 92 خیلی خوب دوم قبول
3 آقای محمد حسین محمودیان 91 خیلی خوب سوم قبول
           

نویسنده: خانی

ارسال برای یک دوست