جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران
7:0 - 1396/4/27

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/4/10 01 JUL 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/4/22 13 JUL 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Sarookhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم غزال رضایی 100 عالی اول
2 آقای میر علیرضا سید مدینه 100 عالی اول
3 خانم گلناز علم بیگی 99 عالی دوم
4 آقای ادریس درویش 99 عالی دوم
5 آقای سید محمد شریف 94 عالی سوم
6 آقای محمد امین جناب اصفهانی 93 عالی چهارم
7 آقای طه محسنیان 92 عالی پنجم
8 خانم ستاره حیدر زاده 88 خیلی خوب ششم
9 خانم نفیسه عسگری 0 مردود -

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست